Boşanma Avukatı | İkra Hukuk Bürosu

Boşanma Avukatı olarak, ana çalışma alanlarımız içinde aile hukuku için rasyonel danışmanlık ve boşanma avukatlığı hizmetleri yer almaktadır.

Boşanma Avukatı & Ceza Hukuku & Dava Avukatı

Boşanma, nafaka, anlaşmalı boşanma avukatı, nesebin reddi, evlat edinme, babalık, mal rejimleri, eşya iadesi, nişanın bozulmasından doğan davalar, tanıma-tenfiz, velayet, tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, tutukluluğa itiraz, sanık müdafiliği, katılan vekilliği, uzlaştırma çalışmaları, etkin soruşturma yürütülmesine aktif katılım, tutukluluğun incelenmesinde ve savunma hakkının kullanılmasında profesyonel yardım, ihbar, kıdem tazminatı ve iş kazalarından doğan tazminat, bireysel iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile ilgili ihtilaflar, sigortalılığın tespiti, işçi işveren arasındaki uyuşmazlıklardan doğan davalar, işe iade, Aile Hukuku, Borçlar, Ceza, Eşya, İcra, İş, Kira, Gayrimenkul Hukuku, Kişiler, Kıymetli Evrak, Milletlerarası Özel Hukuk, Miras, Rekabet, Sağlık, Tazminat, Ticaret, Tüketici, istihkak, ihtiyati haciz, ihtiyati hacze itiraz, icra takiplerine karşı, imzaya ve borca itiraz, menfi tespit ve istirdat, tapu iptali ve tescil, ortaklığın giderilmesi, kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, şuf’a (önalım), men’i müdahale, ecri misil, muvazaa nedeni ile tapu iptal, tespit, izale-i şuyu davaları (ortaklığın giderilmesi), kira hukuku ile ilgili her türlü davalar (tahliye, kira tespit, kira bedelinin artırımı davası, ödeme yeri tespiti v.s.).

Boşanma Avukatı | Boşanma Davası | Boşanma Sebepleri

Boşanma sebepleri özel  ve genel boşanma sebepleri olarak iki başlık altında görülür. Özel boşanma sebepleri olarak zina, hayata kast, kötü muamele, onur kırıcı davranış, küçük düşürücü suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığı görülür. Boşanma davaları yukarıda anlatılan özel sebeplerden birine dayanılarak açılamıyorsa ve tarafların evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün değil ise, evlilik birliğini temelinden sarsan genel sebeplere dayanılarak dava açılabilir. Bahsi geçen genel sebepler eşine iftira etmek, aile sırlarını açıklamak, eşi ailesi ile görüştürmemek, eşin ailesine hakaret etmek, başkasını sevdiğini söylemek, eşini sevmediğini söylemek, aşırı kıskançlık göstermek, bağımsız konut sağlamamak, cimri olmak, üvey çocuklara kötü davranmak, evi sık sık terk etmek, eşin hastalığı ile ilgilenmemek, cinsel ilişki kuramamak, cinsel ilişkiden kaçınmak, zorla ters ilişki kurmak, eşin dövülmesine seyirci kalmak, ev eşyasına zarar vermek, sürekli alkol almak, haklı sebep olmaksızın yıkanmaktan kaçınmak, eşlerden birinin diğerinin cebinden para alması, fuhuş yapmaya zorlamak, ağız kokusu konusunda tedaviden kaçınmak, altını ıslatmak, eşin tedavisini yaptırmaktan kaçınmak, sürekli kavga etmek, kayınpeder veya kayınvalidenin eşe kötü davranmasına engel olmamak, kadının mesleğini icra etmesine mani olmak, aşırı şekilde borçlanarak birçok icra takibine sebep olmak, eşi sosyal ortamlardan soyutlamak, at yarışı oynamak ve ailenin ekonomik durumunu tehlikeye düşürmek gibi nedenlerden biri veya birkaçı olabilir. Ayrıca buradaki sebepler tek başına boşanmak için yeterli değildir. Bu sebeplerin aynı zamanda eş için ortak hayatı sürdürmeyi çekilmez hale getirmesi gerektiği unutulmamalıdır.

İkra Hukuk Bürosu  |  Boşanma Avukatı